Kody GTU już od 1 października 2020 roku

Szanowni Klienci

kolejne zmiany przed nami, już od 1 października 2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji. Nakłada to na przedsiębiorców nowy obowiązek informowania księgowych o symbolach towarów i usług, które są sprzedawane oraz stosowanych procedur. 

Poniżej przedstawiamy szczegóły nowych oznaczeń, które będą umieszczane na fakturach. Oznaczenia nie będą musiały zawierać się fizycznie w dokumentach sprzedaży (tj. na wydrukach czy pdf-ach) a w ich formatach do wysyłki informacji  JPK xml. Co to oznacza? Oznacza tyle, że nowe kody będą musiały być zaznaczane w naszych oprogramowaniach do fakturowania.  

KODY GTU, które wpisujesz na swojej fakturze jeśli sprzedajesz:

GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
(jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp.
(pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)

GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96
załącznika nr 15 do ustawy (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym) 

GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
(jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

GTU_10: budynki, budowle, grunty
(usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu,
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)

GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
(usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej
(wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

SYMBOLE PROCEDURY, które wpiszesz na swojej fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajesz towary za granicę dla osób prywatnych)

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
(To szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o. o.
Na szkoleniu online opowiem o tym więcej!)

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy 

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy 

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
(oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie “dla wygody i na wszelki wypadek)